Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden VVE Laadloket B.V.

Amsterdam ā€“ 1 januari 2023

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten;

Opdrachtnemer: VVE Laadloket B.V.;

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht overeenkomstig artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (BW) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van diensten, deelā€“ en/of vervolgopdrachten mede daaronder begrepen, ongeacht of deze deel- en/of vervolgopdrachten kwalificeren als (een) separate op zichzelf staande overeenkomst(en).

Partij(en): Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde onverkort en exclusief van toepassing op de Overeenkomst en maken daarvan onlosmakelijk en integraal deel uit, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, diensten en producten van Opdrachtnemer.

2.2 Behoudens het bepaalde in artikel 14, zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen in de algemene voorwaarden gelden slechts eenmalig voor de desbetreffende opdracht(en) waarvoor de afwijking is overeengekomen, derhalve niet voor vervolgopdrachten.

2.3 Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen onverlet. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel voor zover dat mogelijk is in de geest van het nietige en/of vernietigde deel.

2.4 Indien Opdrachtnemer geen en/of niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5 Deze algemene voorwaarden treden integraal in de plaats van enige vroegere versie(s) van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zoals op (een) vroegere datum/data ter hand gesteld aan Opdrachtgever.

2.6 In deze algemene voorwaarden betekent de term ā€œschriftelijk(e)ā€ eveneens per e-mail.

2.7 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of overige voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.8 Na eenmalige (elektronische) terhandstelling blijven deze algemene voorwaarden doorlopend de volledige rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, inclusief alle toekomstig te sluiten overeenkomsten van opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 Kennisname algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden staan te allen tijde aan Opdrachtgever ter beschikking via de navolgende webpagina van de website van Opdrachtnemer:Ā www.vvelaadloket/algemenevoorwaarden

3.2 De schriftelijke offerte zoals bedoeld in artikel 4.1 onder a. bevat een duidelijke verwijzing naar de vindplaats van deze algemene voorwaarden op de website van Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent dat hiermee deze algemene voorwaarden rechtens ter hand zijn gesteld door Opdrachtnemer.

3.3 Op eerste verzoek van Opdrachtgever worden deze algemene voorwaarden door Opdrachtnemer elektronisch aan Opdrachtgever toegezonden, zodanig dat deze kunnen worden opgeslagen voor latere kennisneming (bijvoorbeeld als PDF-bestand).

3.4 Door het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtnemer bevestigt Opdrachtgever dat: i) Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden deugdelijk en tijdig voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst (elektronisch) ter hand heeft gesteld aan Opdrachtgever; ii) Opdrachtgever kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden; en iii) Opdrachtgever instemt met de onverkorte en exclusieve toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op Ć©Ć©n van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a. op het moment waarop een door Opdrachtnemer middels een schriftelijke offerte gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk is aanvaard;
b. indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geschied door ofwel ondertekening voor akkoord van de offerte, ofwel door een uitdrukkelijke en schriftelijke (bijv. per e-mail) mededeling strekkende tot aanvaarding van het aanbod.

4.2 Het in artikel 4.1 onder a bedoelde aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3 Een aanbod van Opdrachtnemer kan door Opdrachtnemer worden herroepen ook nog nadat het is aanvaard, mits de herroeping onverwijld na ontvangst van de aanvaarding geschiedt.

4.4 Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen genoemde bedragen betreffen een inschatting van de kosten, tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald in de offerte. Indien de factuurwaarde deze inschatting te boven gaat, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tijdig inlichten. Overschrijdingen van de inschatting die kleiner of gelijk zijn aan 10% hoeven niet vooraf te worden gemeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.5 Artikel 6:225 lid 2 BW is niet van toepassing. Dit betekent dat als de aanvaarding van een door Opdrachtgever gedaan aanbod afwijkt van het gedane aanbod, geen overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten af van het aanbod.

4.6 De Overeenkomst wordt op projectbasis aangegaan, derhalve voor bepaalde tijd.

 

Artikel 5 Benodigde informatie

5.1 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken die Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst van belang is of kan zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.2 De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze zoals door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk te beƫindigen middels ontbinding.

5.3 Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in de artikelen 5.1 en 5.2 genoemde verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, dan zijn alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (een) (extra) vergoeding(en) voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) diensten in rekening te brengen.

5.4 Met inachtneming van de geheimhoudingsplicht onder artikel 7.1, is opdrachtnemer gedurende de Overeenkomst gerechtigd om vrijelijk te beschikken over, blijvend toegang te hebben tot en gebruik te maken van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 Opdrachtnemer zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Opdrachtnemer werkzaam is.

6.2 Alle opdrachten uit hoofde van de Overeenkomst worden geacht uitsluitend aan Opdrachtnemer te zijn gegeven en niet aan Opdrachtnemer verbonden personen. De werking van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Opdrachtnemer bepaalt door welke derden/personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer staat er voor in dat de door haar ingeschakelde derden/personen over voldoende kennis en ervaring beschikken voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

6.4 Opdrachtnemer is bevoegd de derden/personen door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd te wijzigen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst indien zij dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk acht.

6.5 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn steeds (indicatieve) richttermijnen, en derhalve niet fataal, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere diensten zijn verricht dan waartoe de Overeenkomst is aangegaan en deze diensten zijn verricht ter voldoening aan de voor Opdrachtnemer uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen, is Opdrachtnemer bevoegd die diensten aan Opdrachtgever aanvullend in rekening te brengen.

6.7 Indien Opdrachtgever een gemeente is en wenst dat Opdrachtnemer haar diensten uit hoofde van de Overeenkomst verricht aan en/of ten behoeve van derden (waaronder doch niet uitsluitend Verenigingen van Eigenaars) dan is Opdrachtgever verplicht zich in dit kader naar beste kunnen in te spannen door deze derden actief te benaderen en/of te bemiddelen tussen deze derden en Opdrachtnemer teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen haar diensten onverwijld en deugdelijk te verrichten.

6.8 Indien de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs geheel of deels onmogelijk wordt gemaakt en/of belemmerd en/of vertraagd door de derden zoals bedoeld in artikel 6.7, dan kan dit niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend, waarmee geen sprake kan zijn van enige tekortkoming zijdens Opdrachtnemer in de betekenis van artikel 6:74 BW.

6.9 Indien de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst blijvend geheel of deels onmogelijk wordt gemaakt door de derden zoals bedoeld in artikel 6.7, of door deze derden bij herhaling tijdelijk geheel of deels onmogelijk wordt gemaakt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verschuldigdheid van enige vergoeding aan Opdrachtgever, en met (voor)behoud van het recht om Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de door Opdrachtnemer geleden schade te dien aanzien.

6.10 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de diensten uit hoofde van de Overeenkomst geheel zelfstandig. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de overeengekomen diensten.

 

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beƫindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden van de andere Partij, alsmede aangaande de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

7.2 Alle correspondentie, documenten, berekeningen en/of andere zaken, ongeacht het soort gegevensdrager en met inbegrip van kopieƫn daarvan, die betrekking hebben op de Opdrachtgever, welke Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft of krijgt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever en worden bij beƫindiging van de Overeenkomst terstond door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geretourneerd c.q. ter beschikking gesteld, dan wel op verzoek van Opdrachtgever permanent verwijderd c.q. vernietigd.

7.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

7.4 Opdrachtnemer is gehouden de voor haar uit artikel 7.1 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door haar ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

7.5 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

Artikel 8 (Intellectuele) eigendomsrechten

8.1 Alle rechten, waaronder doch niet uitsluitend intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle (geestes)producten en/of diensten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt en/of ontwikkeld en/of aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen. Opdrachtgever dient deze rechten te allen tijde te respecteren.

8.2 Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan om de producten en diensten die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst worden ontwikkeld c.q. verricht in een portfolio te presenteren aan derden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie kenbaar wordt gemaakt.

 

Artikel 9 Vergoeding

9.1 Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever de vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Overeenkomst verrichte diensten. De in de Overeenkomst bepaalde vergoeding is exclusief BTW en overige kosten.

9.2 De vergoeding voor de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Opdrachtnemer is bevoegd maandelijks (tussentijds) te factureren, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

9.4 In voorkomend geval maken onkosten en/of declaraties van derden onderdeel uit van de door Opdrachtnemer te ontvangen vergoeding. Indien deze onkosten en/of declaraties na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voor het einde van de Overeenkomst wijzigen ten opzichte van de begrote bedragen, is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

9.5 Bij voortijdige beƫindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, is Opdrachtgever gehouden tot algehele betaling van alle tot aan die beƫindiging verschuldigde vergoedingen (inclusief alle onkosten en/of declaraties van derden).

9.6 Onderdeel van de te verrichten diensten uit hoofde van de Overeenkomst is dat Opdrachtnemer Opdrachtgever en/of de derden zoals bedoeld in artikel 6.7 in contact brengt met professionele derde partijen (waaronder doch niet uitsluitend leveranciers van laadpalen, ofwel Charge Point Operators) die op hun beurt diensten kunnen gaan verrichten voor en/of ten behoeve van Opdrachtgever en/of de derden zoals bedoeld in artikel 6.7. Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat Opdrachtnemer in dit kader overeenkomsten kan sluiten met voornoemde professionele derde partijen, op grond waarvan Opdrachtnemer vergoedingen (waaronder doch niet uitsluitend aanbreng-provisies) in rekening kan brengen aan deze derde partijen. De bepaling van de hoogte van deze vergoedingen en de overige daaraan verbonden voorwaarden komt exclusief toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan en zal zich hiertegen niet verzetten en is niet gerechtigd tot inzage in de hoogte van deze vergoedingen en de overige daaraan verbonden voorwaarden.

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling van de door Opdrachtnemer toegezonden facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening, opschorting en/of korting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.3 Indien een factuur niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voldaan en Opdrachtgever, ook na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.4 Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn direct opeisbaar indien en zodra:

  • het faillissement/de surseance van betaling van Opdrachtgever wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, of haar onderneming ontbindt;
  • beslag wordt gelegd op (een deel van het) vermogen van Opdrachtgever;
  • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  • de onderneming van Opdrachtgever (gedeeltelijk) wordt verkocht of beĆ«indigd; en/of
  • de (in)directe zeggenschap in Opdrachtgever wijzigt.

10.5 In het geval dat een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever opeisbaar is, is Opdrachtgever over de verschuldigde vergoeding de wettelijke handelsrente verschuldigd, zulks over de periode vanaf de dag volgende op de uiterste dag van betaling tot aan de dag van algehele voldoening.

10.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling van in de eerste plaats alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van alle uit hoofde van artikel 10.5 verschuldigde rente en in de derde plaats van de opeisbare factuurbedragen.

10.7 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van haar betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Indien uit hoofde van de Overeenkomst een opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

10.9 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte diensten en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan zij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat zij hetgeen waarover zij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat zij hetgeen waarover zij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen wegens klachten.

11.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende diensten voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verdere uitvoering te geven aan de diensten waarop de klacht betrekking heeft.

11.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover zij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van Ć©Ć©n (1) maal het bedrag van de vergoeding die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer. Voornoemde beperking van de maximale aansprakelijkheid is niet van toepassing ingeval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend de uit de artikel 5 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor zij krachtens artikel 5 instaat.

12.3 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

12.4 In afwijking van artikel 6:76 BW is Opdrachtnemer tevens niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

12.5 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden waaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetderving/verlies aan inkomsten, of immateriƫle schade (reputatieschade of anderszins), door welke oorzaak dan ook.

12.6 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

12.7 Opdrachtgever verplicht zich om ingeval van schade steeds alle maatregelen te treffen en/of handelingen te verrichten die redelijkerwijs verlangd mogen worden teneinde de schade te beperken.

12.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Overeenkomst.

12.9 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden overeenkomstig artikel 6:253 BW mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

12.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is Opdrachtgever gehouden, indien zij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren heeft uitgevoerd, zulks ā€“ tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd ā€“ onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen Ć©Ć©n (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen Ć©Ć©n (1) jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, te laten gelden, bij gebreke waarvan al haar rechten en/of al haar aanspraken vervallen door het verstrijken van genoemde termijn. Niettegenstaande het voorgaande, heeft in alle gevallen te gelden dat iedere (schade)vordering jegens Opdrachtnemer verjaart door het verloop van 12 (twaalf) maanden na de datum van de meest recente factuur op grond waarvan Opdrachtnemer haar diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht waarmee de (schade)vordering van Opdrachtgever direct verband houdt.

 

Artikel 13 Looptijd en Beƫindiging Overeenkomst

13.1 De Overeenkomst kan, nu deze is aangegaan voor bepaalde tijd, niet vĆ³Ć³r afloop van die tijd of vĆ³Ć³r afronding van de te verrichten diensten worden beĆ«indigd, behoudens het hierna in artikel 13.2 bepaalde. Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever op grond van artikel 7:408 BW wordt hierbij uitgesloten.

13.2 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst uitvoert zoals door Partijen is overeengekomen, zonder enige verschuldigdheid van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever.

13.3 Beƫindiging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt beƫindigd.

 

Artikel 14 Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te beƫindigen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikel 13.3 is van overeenkomstige toepassing.

14.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat zij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft beƫindigd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen Partijen gelden totdat de Overeenkomst is beƫindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen die verband houden en/of voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Ā 

VVE Laadloket Ā© 2024 alle rechten voorbehouden